Czym jest międzynarodowa umowa ADR?

Posted by polser8
Category:

ADR oznacza międzynarodową konwencję dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Została ona sporządzona w Genewie w 1957 roku i podpisana przez 9 państw. Jest nowelizowana co dwa lata, a w 2018 obowiązywała w 50 krajach.
Na przestrzeni lat łączna ilość towarów w Polsce zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym wzrasta.

Odpowiedzialności

Od prawie 20 lat każde przedsiębiorstwo związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych zobowiązane jest do współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa. Doradca ADR pomaga w realizowaniu wymagań nałożonych przez konwencję. Sporządza on również roczne sprawozdania do wojewody, wprowadza procedury i instrukcje. W Polsce materiały niebezpieczne mogą przewozić tylko wykwalifikowane osoby powyżej 21 roku życia. Muszą mieć one ukończony kurs ADR oraz pozytywnie zdać egzamin. W krajach objętych umową ADR pojazdy przewożące materiały niebezpieczne powinny być oznakowane tablicami ADR. Jest to pomarańczowa, odblaskowa tablica informacyjna. Zawiera dwa numery rozpoznawcze przewożonej substancji. Numer niebezpieczeństwa oraz numer rozpoznawczy materiału.

Umowa ADR

Umowa składa się z części właściwej oraz z dwóch załączników A i B. Załączniki są integralną częścią umowy. Właściwa część umowy określa stosunki prawne między uczestniczącymi państwami. Załącznik A zawiera przepisy ogólne i przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. I jest przykładowo ich klasyfikacja oraz wykaz. W załączniku B znajdują się przepisy dotyczące środków transportu i operacji transportowych. Na przykład wymagania ogólne dotyczące członków załogi pojazdu, wyposażenia, konstrukcji, konserwacji.

Do podpisania umowy państwa przystępowały na zasadzie podpisania, sukcesji lub akcesji.

Dodaj komentarz